eHIND.ee kasutusleping

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid eHIND.ee kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ning eHIND.ee omanike I.M. Invest OÜ ja Avidmera OÜ (edaspidi Omanikud) teiselt poolt (Kasutaja ja Omanikud edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas eHIND.ee (edaspidi eHIND.ee).

Registreerides eHIND.ee internetikeskkonnas kinnitab Kasutaja, et:

 • ta on vähemalt 14-aastane
 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud eHIND.ee kasutamiseks
 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on eHIND.ee lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused

 1. Definitsioonid

  1. eHIND.ee — www.ehind.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond, alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad ettevõtetele I.M. Invest OÜ (reg.nr.) ja Avidmera OÜ (reg.nr.).
  2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud eHIND.ee internetikeskkonnas.
  3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto eHIND.ee internetikeskkonnas.
  4. Teenused — kasutajale eHIND.ee poolt osutatavad teenused (sh kasutajale võimaldatav eHIND.ee internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale tasuta konto (eHIND.ee konto) loomises ning soovi korral kasutajale hinnapäringute edastamises).
  5. Tasulised teenused — erinevate eHIND.ee hinnapäringute edastamise teenuste eest.
  6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
  7. eHIND.ee kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Omanike ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
  8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
  9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, kuulutuste reeglid, keelatud esemed, teenuste hinnakiri
  10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
 2. eHIND.ee omanike vastutus, õigused ja kohustused

  1. Omanikud ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning eHIND.ee internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
  2. Omanikud ei vastuta kõigis eHIND.ee kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
  3. Omanikud ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
  4. Omanikud omavad õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja kommentaare, avalikke andmeid eHIND.ee internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
  5. Omanikud omavad õigust ühepoolselt muuta eHIND.ee internetikeskkonnas avaldatud kommentaare, avalikke andmeid teatades sellest ka eHIND.ee internetikeskkonna kasutajat.
  6. Omanikel on õigus ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende eHIND.ee internetikeskkonnas avaldamisest.
  7. Omanikud omavad õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad eHIND.ee, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid, ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
  8. Omanikud omavad õigust, mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
  9. Omanikud omavad õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
  10. Omanikud kohustuvad tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Omanikud ei oma kohustust tagada teenuste osutamist eHIND.ee internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik omanike jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
 3. eHIND.ee kasutaja/te vastutus, õigused ja kohustused

  1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest eHIND.ee internetikeskkonnas.
  2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada eHIND.ee internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
  3. Kasutajal on õigus valida eHIND.ee keskkonnas tasulist, või tasuta (prooviperioodi) hinnapäringute teenust.
  4. Kasutaja kohustub käituma eHIND.ee internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
  5. Kasutaja vastutab iseseisvalt eHIND.ee internetikeskkonnas avaldatud avalike andmete, külastajate poolt saadetud hinnapäringutele vastatud hinnapakkumiste õiguste/saadavuse eest.
  6. Kasutaja kohustub kasutama eHIND.ee internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
  7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta eHIND.ee avalike andmete andmebaasis (ettevõtte nimi, tutvustav tekst, kontaktandmed).
  8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama omanikke (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) kõikidest probleemidest eHIND.ee internetikeskkonna kasutamisel.
  9. Kasutaja on kohustatud informeerima omanikke asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
  10. Kasutaja on kohustatud andma enda poolt sisestaytud avalike andmete sisteksti koos logo ja piltidega, omanike mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid eHIND.ee internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest eHIND.ee internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
 4. Poolte vastutus

  1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
 5. Privaatsus

  1. Kasutaja annab oma nõusoleku omanikele oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
  2. Kasutajal on alati võimalus loobuda omanike poolt edastatud teadete saamisest, saates sellekohase kirja See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  3. Omanikud kohustuvad mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
  4. Omanikud edastavad külaliste poolt sisestatud hinnapäringu tellimuse andmed koos isikuandmetega eHIND.ee keskkonnast hinnapäringu teenuse tellinud kasutajatele täies mahus.
 6. Teated

  1. Omanikud edastavad kasutajatele personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile või e-posti aadressile. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
 7. Vaidluste lahendamine

  1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
 8. Tõlgendamine

  1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
 9. Lepingu rikkumine

  1. Lepingu rikkumine on:
   1. eHIND:ee internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma omanike nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
   2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas)
   3. oma konto ning paroolide üleandmine kolmandatele isikutele, ilma omanike eelneva nõusoleku ja teatamiseta
   4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus)
   5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada eHIND.ee internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara
   6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine
   7. eHIND.ee internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine
   8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad eHIND.ee internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad eHIND.eei internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad omanike teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
  2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama omanikele saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
  3. eHIND.ee internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma omanike-le leppetrahvi iga sisestatud kommentaari, hinnangu või valeettevõtte andmete eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
  4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib omanikud nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
 10. Muud tingimused

  1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see omanike poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
  2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
  3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
  4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või omanike poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
  5. Juhul kui eHIND.ee internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud omanike teenust täielikult või osaliselt, annab eHIND.ee kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada tellitud paketile kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates eHIND.ee internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
  6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine omanike poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega omanikele. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui omanikud otsustavad kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Omanikud jätavad endale õiguse avaldusele mitte vastata, kui see pole korralikult esitatud.
  7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
 11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

  1. eHIND.ee portaaligaliitumine on tasuta. Hinnapäringute prooviperioodiga liitumine on tasuta ning erinevad hinnapäringute teenuse kategooriad leiate siit. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Omanikud jätavad endale õiguse hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
  2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel omanikud ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta omanikud mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
  3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
  4. Omanikud jätavad endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
 12. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

  1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
  2. Omanikud omavad õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa kohtusse.

Online eHIND.ee tugi

Skype online tugi on
avatud 8 tundi päevas

E-R: 9.00 kuni 17.00
L-P: kokkuleppel

Skype Chat

Portaali haldajad

 • Demo

  Indrek Millert

  IT tugi/arendaja
 • Demo

  Viljar Kikkerpuu

  arveldus
TÖÖ!

Otsime meeskonda:   

eHIND.ee © 2014-2018 | Portaali idee ja ülesehituse autoriõigused kuuluvad OÜ I.M. Invest ja Avidmera OÜ-le. Portaali kopeerimine KEELATUD!